Condicions Generals de Registre i Contractació

Primera.- Acceptació de les condicions generals de contractació

1.1 . Acceptació

Aquestes són les condicions generals que regulen la relació contractual per la qual els usuaris d'internet contracten el servei de consulta de PDF que Zeta Digital SL (d'ara endavant ZETA DIGITAL) posa a la seva disposició al lloc web: pdf.elperiodico.cat

L'usuari, al prémer el botó “Accepto” que apareix en el procés de contractació, admet haver llegit les condicions generals de contractació que ZETA DIGITAL tingui publicades en el moment en què l'usuari accedeixi a la pàgina, i expressa la seva adhesió plena i sense reserves a totes i cada una d'aquestes.

1.2. Canvis en les condicions de contractació.

Les condicions aquí descrites podran ser modificades en qualsevol moment a instància de ZETA DIGITAL. Si això passés, l'usuari serà convenientment informat mitjançant l'actualització d'aquest document al qual l'usuari podrà accedir en qualsevol moment des de l'apartat pdf.elperiodico.cat/info/condiciones_contratacion.php

Segona. Objeto

L'objecte de les presents condicions generals és la regulació de la relació contractual entre els usuaris d'internet que subscriguin el servei de consulta de PDF que ofereix ZETA DIGITAL, a canvi d'una contraprestació econòmica, segons s'estableix en el present contracte (d'ara endavant “el Contracte”).

Tercera. Parts contractants

D'una part, ZETA DIGITAL SL, empresa que gestiona els drets de publicació de PDF de diversos llocs web d'empreses de Grupo Zeta.

I de l'altra, qualsevol persona física o jurídica, que contracti en línia el servei de la publicació d'anuncis a canvi de les contraprestacions econòmiques que en cada cas s'establissin, segons el que disposa el present Contracte.

Quarta. Tipus de subscripció i usuaris

4.1. Tipus de subscripció

Els usuaris poden contractar subscripcions per a la consulta de números solts o bé amb durada mensual, semestral o anual. El procés de contractació permet a l'usuari definir exactament el període de temps que vol contractar.

4.2. Usuaris

Els usuaris que contractin el servei objecte del present contracte hauran de ser persones físiques majors de 18 anys, o persones jurídiques a través del seu representant amb poder legal, a les quals se li aplicarà les tarifes i clàusules del present contracte en igualtat de termes i condicions.

Cinquena. Entrada en vigor

S'entendrà que l'usuari presta el seu consentiment per vincular-se amb ZETA DIGITAL des que envia la seva acceptació amb el formulari de contractació del lloc web correctament emplenat. Des d'aquest moment, l'usuari accepta i s'adhereix de manera completa a totes les condicions generals es preveuen en aquest text.

Sisena.- Preu, pagament i impostos

6.1. Preu

El preu de contractació de cada servei de publicació apareix sempre determinat de manera clara a la pàgina web en el moment en què l'usuari procedeix a contractar-lo.

ZETA DIGITAL podrà determinar en qualsevol moment modificar les tarifes o termes de comercialització vigents. En qualsevol cas sempre regiran per a l'usuari i condicions que estiguin determinades en el moment en què doni el consentiment al contractar.

6.2. Modificació i anul·lació de subscripció.

En la contractació de números solts no s'admeten modificacions o devolucions.

En la contractació de subscripcions mensuals, semestrals o anuals, els usuaris podran sol·licitar en qualsevol moment a ZETA DIGITAL la baixa de la seva subscripció, comunicant-ho a través dels mètodes de contacte disponibles a la web. ZETA DIGITAL procedirà a realitzar l'abonament corresponent i a la devolució de l'import al Client, calculant la part proporcional als mesos restants contractats, a partir de la finalització del mes actual.

6.3. Mitjà de pagament

L'usuari que vulguin contractar el servei de publicació d'anuncis oficials que ofereix ZETA DIGITAL al lloc web haurà d'abonar prèviament el preu corresponent a través d'un pagament electrònic que en cada moment s'indica al nostre lloc web. Amb caràcter general, els càrrecs es realitzaran a l'inici de la contractació que realitzi l'usuari.

Si l'usuari té algun dubte sobre el pagament, si s'ha produït alguna irregularitat en el mitjà de pagament utilitzat, si creu que algú ha utilitzat les seves dades de pagament indegudament o que hi ha qualsevol irregularitat en la publicació dels anuncis oficials que hagi contractat, s'haurà de posar en contacte amb ZETA DIGITAL a través dels canals que es posen a la seva disposició indicats al lloc web.

6.3. Impostos

Els impostos aplicables que es meritin pel naixement d'aquesta relació no s'entenen inclosos en el preu indicat del servei d'accés, tret que es disposi el contrari. L'adquirent assumirà els impostos derivats d'aquest contracte quan sigui legalment responsable, tals com l'Impost sobre el Valor Afegit en el tipus percentual vigent en el moment de la seva meritació.

6.4. Renovacions

Les subscripcions mensuals, semestrals i anuals formalitzades a preu tarifa es renovaran automàticament al venciment per una subscripció pel mateix període i segons tarifa vigent.

Les subscripcions "Oferta" formalitzades al preu indicat durant el seu període de vigència es renovaran automàticament al venciment per una subscripció amb mateix període i import segons tarifa vigent.

En cas que l’usuari no vulgui renovar la seva subscripció haurà d’informar el Servei d’Atenció al Client enviant un correu electrònic a suscripciones@elperiodico.com, almenys 7 dies abans del seu venciment. També pot notificar la seva intenció de no renovar trucant al 93 2222722.

Setena.- Obligacions de Zeta Digital

ZETA DIGITAL es compromet a complir les següents obligacions en la relació que entaula amb l'usuari:

a.- Posar a disposició de l'usuari al lloc web la informació necessària relativa al servei de consulta de PDF que ZETA DIGITAL ofereix, així com a la seva contractació.

b.- Enviar a l'adquirent una comprovació que manifesti la recepció per part de ZETA DIGITAL del formulari de contractació.

c.- Una vegada que ZETA DIGITAL verifiqui que la realització efectiva del pagament (on line o off line) s'ha executat correctament, es realitzarà l'accés als PDF al mitjà i període contractat.

d.- En el moment de formalitzar l'alta, serà donat d'alta al Club del Subscriptor d'El Periódico - TR3SC si la seva tarifa així ho indica. Com acreditació de l'alta, se li enviarà la targeta del club de manera gratuïta i amb validesa per a 12 mesos. La renovació de la subscripció actualitzarà automàticament l'adscripció al Club.

e.- Per a beneficiar-se de la targeta del Club del Subscriptor, serà necessari indicar nom i cognoms del beneficiari, NIF i adreça postal per tal de fer arribar la targeta al seu domicili.

Vuitena.- Obligacions de l'usuari registrat

L'adquirent es compromet a complir les següents obligacions en la relació que entaula amb ZETA DIGITAL:

a.- Emplenar els formularis de contractació i els seus camps segons les instruccions que ZETA DIGITAL especifiqui.

b.- Abonar el preu del servei que vulgui contractar segons les instruccions que apareixen al lloc i l'estipulat en aquestes condicions generals.

c.- Complir cada una de les instruccions que apareixen al lloc per a l'entrega de l'anunci i posterior publicació als diaris determinats.

d.- Complir totes les condicions generals que apareixen en aquest document.

Novena.- Normativa d'ús

9.1.- Claus d'accés

Es permet únicament un ús personal i intransferible de les claus d'accés facilitades.

9.2.- Ús permès i responsabilitat

El codi font, els dissenys gràfics, tota la informació i continguts del lloc web estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial propietat de ZETA DIGITAL o, en el seu cas, de terceres persones i no poden ser utilizats sense autorització escrita de ZETA DIGITAL.

La subscripció a aquesta publicació autoritza l'ús exclusiu i personal del servei per part del subscriptor. Qualsevol altra reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta publicació només pot ser realitzada amb l'autorització dels seus titulars.

En particular, ZETA EDITORIAL, als efectes previstos en l'art. 32.1 paràgraf 2 del vigent TRLPI, s'oposa expressament a que qualsevol fragment d'aquesta obra sigui utilitzat per a la realització de resums de premsa, a excepció que compti amb l'autorització específica.

Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics) si necessiteu fotocopiar, escanejar, distribuir o posar a disposició d'altres usuaris algun fragment d'aquesta obra, o si voleu fer-la servir per elaborar resums de premsa (www.conlicencia.com. 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

9.3.- Mesures contra l'ús il·legal

L'usuari accepta no utilitzar el lloc web, el material ni software a què accedeixi en virtut del present contracte per a cap propòsit il·legal. ZETA DIGITAL es reserva el dret de restringir o cancel·lar-ne l'accés i anul·lar la subscripció al servei si, al seu parer, l'usuari utilitza el lloc web, material o software facilitat per infringir alguna llei, violar drets de tercers o incomplir les presents condicions de contractació.

ZETA DIGITAL perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions com qualsevol ús indegut dels continguts presentats a la seva pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin.

9.4.- Limitació de descàrregues diàries

En els casos en els quals l'accés a l'hemeroteca històrica estigui inclòs en la subscripció, s'estableix un màxim de descàrregues diari de 10 edicions completes. Aquesta limitació no s'aplica a la descàrrega de pàgines individuals.

 

Desena.- Responsabilitat de l'usuari

L'usuari contractant serà responsable de totes les dades i manifestacions que inclogui als formularis que enviï a ZETA DIGITAL. Mitjançant l'enviament del formulari de contractació corresponent, l'usuari accepta les condicions de registre i contractació aquí exposades i es compromet a respectar l'ús i les prohibicions establertes.

Així mateix, a l'enviar el formulari de la contractació, l'usuari es compromet al pagament corresponent al servei contractat. L'usuari accepta que, si les seves dades de pagament no permeten la facturació i/o cobrament per part de ZETA DIGITAL, el servei demanat no li sigui atorgat o serà cancel·lat si el tingués actiu.

Només podran contractar les persones físiques majors de 18 anys, en el seu propi nom i dret, o en el de la persona jurídica a qui representi amb poder legal.

Onzena.- Exoneració de responsabilitat

11.1 .- Transmissió electrònica de dades

No es pot garantir la seguretat de la transmissió electrònica de dades, que estigui lliure d'errors, ni que les dades no siguin interceptades, canviades, perdudes o destruïdes, o que arribin tard o incompletes o perjudicades, o que sigui segura la seva utilització. Per tant, tot i que ZETA DIGITAL utilitzarà procediments comercialment raonables per evitar aquests errors i incidents i identificar els virus més comuns, ZETA DIGITAL no serà responsable davant l'usuari sota cap circumstància, respecte a qualsevol error o omissió derivada o relacionada amb algun fet aliè al seu control raonable, inclosos, sense limitació: fallades a la xarxa o comunicació; transmissió de virus informàtics; actes o omissions dels nostres proveïdors; errors, omissions o irregularitats en els continguts dels anuncis produïts durant la seva transmissió electrònica.

11.2.- Casos fortuïts i de força major

ZETA DIGITAL no serà responsable davant l'usuari de casos fortuïts o de força major.

11.3.- Hemeroteca històrica

Les subscripcions a l'edició digital d'El Periódico de Catalunya inclouen sense cost addicional l'accés a l'hemeroteca històrica del diari des del 1978. Els PDF de l'hemeroteca històrica provenen de diverses fonts: o bé dels exemplars originals escanejats, o bé dels arxius generats pels diferents softwares editorials que ha tingut el diari, per la qual cosa els nivells de qualitat no són uniformes. La nostra intenció és oferir un servei amb el màxim valor históric, però donat l'ampli període cobert i la varietat de fonts dels arxius, no podem garantir que aquesta hemeroteca digital tingui el 100% de pàgines publicades pel diari, ni un nivell de qualitat i llegibilitat uniforme. El servei s'ofereix tal como està, ja que és un servei sense cost addicional. ZETA DIGITAL no se'n fa responsable en cas que falti alguna pàgina o suplement, o dels nivells de qualitat dels arxius.

Dotzena.- Resolució del contracte

ZETA DIGITAL es reserva el dret de retirar de forma immediata l'accés al servei contractat a aquells clients que a criteri de ZETA DIGITAL contravinguin el que es disposa en les presents condicions, sense possibilitat de reemborsament en cas d'haver-se efectuat el pagament.

Concretament, ZETA DIGITAL podrà anul·lar la contractació:

a.- quan l'accés al servei s'utilitzi amb finalitats il·legítimes.

b.- quan les dades de cobrament proporcionades en la contractació siguin errònies o impossibilitin la facturació i/o cobrament del servei contractat.

c.- en cas d'usos fraudulents o contraris a la bona fe dels continguts, materials o programari que apareixen al lloc web i/o siguin facilitats a l'usuari.

Tretzena.- Dret de desistiment

13.1. D’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, vostè té dret a desistir del present contracte (de subscripció o venda), sense necessitat de justificació i sense cap cost, dins dels 14 dies naturals següents a partir del dia que adquireixi la possessió del primer dels béns de la subscripció, bé personalment o a través d'un tercer designat per vostè que no és el transportista.

13.2. Per exercir el seu dret de desistiment, haurà de manifestar la seva decisió inequívoca de desistir del contracte de subscripció mitjançant l'enviament electrònic d'una comunicació al compte d'e-mail suscripciones@elperiodico.com, amb l’assumpte "DESISTIMENT". Aquesta comunicació haurà de contenir com a mínim la informació següent:

  • Codi de subscriptor.
  • El bé/prestació de servei del qual se sol·licita el desistiment
  • Número de comanda.
  • Nom, cognoms i DNI del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.
  • Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

13.3. S'entendrà per exercit aquest dret quan vostè hagi enviat la comunicació relativa a l'exercici d'aquest dret en els termes indicats anteriorment abans que s’acabi el termini corresponent.

13.4. L'exercici del dret de desistiment extingirà el contracte de subscripció, i es procedirà a reemborsar la part proporcional corresponent al servei no prestat, des del moment que hagi estat informat l'exercici del dret, en relació amb l'import total acordat en el contracte de subscripció.

13.5. El reemborsament no incorrerà en cap despesa addicional i es realitzarà pel mateix mitjà de pagament utilitzat per a la transacció inicial, llevat d’acord exprés entre les parts, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi informat de l'exercici de desistiment.

13.6. En el cas de l'exercici del dret de desistiment sobre béns adquirits (diferents dels subministrats amb motiu d'un contracte de subscripció), vostè haurà de retornar-nos o entregar-nos directament els béns, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a màxim en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que s’hagi acabat el termini esmentat. Vostè haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

Catorzena.- Protecció de dades

14.1. Existència del fitxer i obligatorietat de subministrar les dades

S'informa l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat amb les dades que es recapten en els diferents formularis d'aquesta pàgina. Les dades recaptades són les estrictament necessàries per poder formalitzar el present Contracte, iniciar la relació comercial i complir les obligacions comptables i fiscals, de manera que el seu emplenament és obligatori. En les subscripcions indicades en el moment de formalitzar l'alta, el fitxer serà compartit amb el Club Català de Cultura, S.L, TR3SC, per tal de poder atorgar a la persona registrada, els beneficis del Club del Subscriptor d'El Periódico.

Caldrà emplenar tots els camps tret que s'estableixi el contrari. En cas de no emplenar tots els camps necessaris, ZETA DIGITAL no prestarà els serveis objecte del present Contracte.

14.2. Finalitat del fitxer

La informació facilitada per l'usuari serà utilitzada per la nostra empresa exclusivament per a les següents finalitats:

a. - realitzar el procés de comptabilitat;

b.- complir les obligacions fiscals vigents;

c.- enviar la targeta del Club del Subscriptor - TR3SC que l'acrediti como a subscriptor per a poder beneficiar-se dels avantatges del Club en el cas de que amb l'import de la seva subscripció es pugui beneficiar de la mateixa;

d.-enviament periòdic d'informació sobre la nostra empresa, els nostres productes o els nostres serveis, incloent les novetats que es vagin produint respecte als mateixos.

14.3 Responsabilitat del fitxer

El fitxer automatitzat de dades és responsabilitat del titular del lloc web o qualsevol entitat que se subrogui per dur a terme el subministrament i gestió dels productes i serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web.

14.4. Consentiment exprés de l'usuari

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, expressament s'adverteix que l'enviament dels formularis implicarà el consentiment exprés de l'usuari per:

a.- El tractament automatitzat de les dades facilitades per a les finalitats exposades

b.- Rebre comunicacions comercials mitjançant correu electrònic de les ofertes, promocions i nous productes de ZETA DIGITAL. No obstant això, si l'usuari no vol continuar rebent comunicacions comercials pot indicar-nos-ho mitjançant comunicació remesa a la següent adreça: lssice@elperiodico.com

c.- Per a beneficiar-se dels avantatges del Club, i si no ens indica el contrari, procedirem a la cessió de les seves dades al Club Català de Cultura, S.L., amb la finalitat de que pugui formar part del Club del Subscriptor -TR3SC i, d'aquesta manera, rebre informació comercial (incloent butlletí electrònic) sobre les seves activitats i serveis, per via postal, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació equivalent. No obstant, si l'usuari no desitja rebre la targeta del Club TR3SC, pot comunicar-nos-ho a través de comunicació amb l'assumpte 'BAIXA TARGETA CLUB TR3SC' a la següent adreça: lssice@elperiodico.com

14.5. Drets de l'usuari

Així mateix, s'informa l'usuari del seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si s'escau, oposició d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable a aquest efecte, els quals podrà exercitar mitjançant comunicació remesa a la següent adreça: lopd@elperiodico.com

. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari, domicili a l'efecte de notificacions i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.

Quinzena.- Document contractual

El document de contracte entre l'usuari i ZETA DIGITAL està compost per les presents condicions de contractació, el formulari enviat per l'usuari amb les seves dades personals i de pagament, i les dades ubicades al lloc web que completen el present document, prevalent davant qualsevol altre acord verbal o escrit previ o simultani.

Setzena.- Llei aplicable i jurisdicció

El present contracte serà interpretat i es regirà d'acord amb la legislació espanyola vigent. ZETA DIGITAL i l'usuari es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pogués sorgir en el desenvolupament del present Contracte, prèviament a acudir a la jurisdicció contemplada.

Les parts, amb expressa renúncia de qualsevol fur que pogués correspondre'ls, sotmeten qualsevol interpretació o controvèrsia resultants del present contracte als Jutjats i Tribunals de Barcelona capital.

DADES DEL TITULAR DEL WEB

El Periódico de Catalunya, S.L.
C. Consell de Cent 425-427.
08009 Barcelona
93 2222722
suscripciones@elperiodico.com

© El Periódico de Catalunya, S.L.

Contacte - Condicions de contratació - Politica de cookies - Ajuda